Privacy statement en disclaimer

Privacy Statement

DEVENTit BV, gevestigd aan de Energieweg 11a te Bunschoten, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Energieweg 11a, 3751 LT Bunschoten
(+31) (0) 33 2992277
office@deventit.nl
www.deventit.nl

Van wie verwerken wij persoonsgegevens?
Wanneer wij direct of indirect contact met u hebben gehad, of als wij een zakelijke relatie (gehad) hebben of willen krijgen, verwerken wij persoonsgegevens van u. Voorbeelden zijn klanten, toekomstige klanten en iedereen die interesse toont in onze producten en diensten.

Hoe wij aan uw persoonsgegevens komen
Wanneer u contact met ons opneemt, een offerte aanvraagt, een overeenkomst met ons sluit, gebruik maakt van onze dienstverlening of uw gegevens achterlaat op onze website, ontvangen wij uw gegevens omdat u deze zelf aan ons geeft. Het is daarnaast ook mogelijk dat wij gebruik maken van openbare bronnen voor zover dit wettelijk is toegestaan. Verder ontvangen wij soms ook uw gegevens wanneer u toestemming geeft aan een andere partij om deze met ons te delen.

Voor het gebruik van bepaalde diensten, zoals inschrijving voor nieuwsbrieven, aanvraag voor informatie, deelname aan seminars en het gebruik maken van bepaalde online functionaliteiten, wordt u gevraagd gegevens in te vullen. Met dit Privacy statement wil DEVENTit BV duidelijkheid verschaffen over wat zij met deze gegevens doet.

Persoonsgegevens die wij verwerken en het doel
DEVENTit BV verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze website, producten, diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Soort gegevens Voorbeelden Doel
Gegevens over wie u bent (Bedrijfs)naam, geslacht, adres, telefoonnummer, e-mailadres Om contact met u op te nemen, een overeenkomst op te stellen, om u te identificeren of om producten of goederen bij u af te leveren.
Betaalgegevens Bankrekeningnummer Om betalingen aan en van u te realiseren. Bijvoorbeeld voor een geleverde dienst of product.
Gegevens over het gebruik van onze website Cookies, gegevens over de browser en het apparaattype waarmee u onze website gebruikt Voor de veiligheid van het gebruik van onze website en om onze website te verbeteren
Gegevens die wij van andere partijen ontvangen Gegevens van de Kamer van Koophandel Gegevens waarvoor u de leverende partij toestemming heeft gegeven om deze te delen en die wij mogen gebruiken voor aanbiedingen of benadering door ons.
Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt Correspondentie die wij van u ontvangen, bijvoorbeeld via emailberichten en post. Waaronder sollicitaties of andere algemene vragen en verzoeken. Om uw vragen en/of verzoeken af te handelen / te beantwoorden.
Gegevens waartoe wij wettelijk verplicht zijn om te verwerken. Factureringsgegevens Om aan onze wettelijke verplichtingen, zoals het doen van  belastingaangifte, te kunnen voldoen.

Geautomatiseerde besluitvorming
DEVENTit BV neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
DEVENTit BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaarbeleid waarin vastgesteld is hoe lang wij gegevens bewaren. In Nederland is dit in de meeste gevallen 7 jaar na het einde van de overeenkomst of uw relatie met ons.

Delen van persoonsgegevens met derden
DEVENTit BV deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst, onze bedrijfsvoering en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, hebben wij een verwerkersovereenkomst gesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. DEVENTit BV blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Als we uw gegevens zelf doorgeven aan andere partijen buiten de Europese Unie, nemen we extra maatregelen om uw gegevens te beschermen. Niet in alle landen buiten de Europese Unie gelden dezelfde regels om uw gegevens te beschermen zoals dat binnen Europa verplicht is. Gebruiken we derde partijen buiten de EU? En biedt het land waar deze partij zich bevindt volgens de Europese Commissie onvoldoende bescherming bij de verwerking van persoonsgegevens? Dan geven we alleen persoonsgegevens door als er andere passende waarborgen zijn, zoals door de Europese Commissie goedgekeurde contractuele afspraken of op basis van het ‘Privacy Shield’ (Verenigde Staten).

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
DEVENTit BV gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Functionele cookies

DEVENTit BV maakt gebruik van  functionele cookies. Deze stellen ons in staat voor u gegevens te bewaren die uw ervaring op de site verbeteren. De functionele cookies die wij plaatsen via onze verschillende website hebben bijvoorbeeld als doel:

  • Uw voorkeuren te onthouden, zoals evt. de taal die u gekozen heeft
  • De toegangsregistratie mogelijk te maken door gebruik van een zogenaamde sessie

Meet cookies

Om goed in staat te zijn onze website aan te passen aan de wensen en interesses van de bezoeker, maken wij gebruik van meet cookies. Hierdoor kunnen wij kijken welke pagina’s problemen opleveren bij bezoekers, welke populair zijn enz. Deze gegevens zijn voor ons van belang om voor u een prettige website ervaring te kunnen blijven ontwikkelen. Wij gebruiken hiervoor alleen gegevens die in geen enkel geval te herleiden zijn naar een persoon.

Social media cookies

Social media cookies maken het mogelijk om eenvoudig een pagina te delen via social media of om sociale content over een onderwerp (bijvoorbeeld tweets) te tonen. De social media waarvoor cookies kunnen worden geplaatst zijn bijvoorbeeld Twitter, LinkedIn, Google+ en Facebook.

Daarnaast gebruiken wij Google Analytics voor het anoniem verzamelen van statistieken over het gebruik van onze website. Wij gebruiken deze statistieken om het gebruik van onze website te verbeteren. Hierbij worden ook bezochte pagina’s en tijden/frequentie van bezoek verzameld van bezoekers van onze websites. Wij hebben een verwerkingsovereenkomst met Google gesloten. Ook hebben wij gegevens delen uitgezet en gebruiken geen andere Google diensten in combinatie met Google Analytics cookies.

Gegevens inzien, aanpassen, verwijderen of overdragen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door DEVENTit BV en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar:

DEVENTit BV
P. van Diermen
Energieweg 11a
3751 BG Bunschoten.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

DEVENTit BV wilt u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
DEVENTit BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via:

DEVENTit BV
t.a.v. P. van Diermen
Energieweg 11a
3751 BG Bunschoten.

Links naar andere websites

Het is mogelijk dat u in onze communicatie of op onze websites verwijzingen aantreft naar websites van derden. DEVENTit BV is niet verantwoordelijk voor de inhoud en privacy aspecten van deze websites. Dit Privacy statement heeft geen betrekking op de websites waarnaar wordt verwezen via deze hyperlinks.

Nieuwe ontwikkelingen

DEVENTit BV behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy statement als gevolg van nieuwe ontwikkelingen. Wij adviseren u daarom om deze verklaring regelmatig op eventuele wijzigingen te controleren.

 

 

Disclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van deze website besteden, is het mogelijk dat informatie die op deze site wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is.

De informatie op deze website wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Een bezoeker mag geen auteursrechtelijk beschermde werken of andere in deze website opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van DEVENTit, ook niet via een eigen netwerk.

Wij kunnen er niet voor instaan dat de informatie op deze website geschikt is voor het doel waarvoor deze door u wordt geraadpleegd. Alle informatie wordt aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van haar deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website, of met de tijdelijke onmogelijkheid om deze website te kunnen raadplegen. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor direct of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van deze website is verkregen.

DEVENTit is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amersfoort onder nummer 32079642.