Certificeringen

DEVENTit is in het bezit van verschillende certificaten welke periodiek worden beoordeeld. Dit gaat om ISO27001, ISO9001, ISO14001 en NEN20282.

Inleiding

Voldoen aan een norm geeft inzicht in de bedrijfsvoering en en wordt praktisch gekeken naar verbeteringen. Daarnaast helpen certificaten om risico’s met betrekking tot informatiebeveiliging te verkleinen en incidenten te voorkomen.

DEVENTit is getoetst en gecertificeerd dat:

  • DEVENTit verantwoord omgaat met informatie van personeel, klanten, leveranciers en overige relaties;
  • DEVENTit de kwaliteit van leveranciers heeft geborgd;
  • de informatieveiligheid is geborgd in de werkprocessen;
  • het personeel bewust is van risico’s omtrent informatieveiligheid;
  • DEVENTit en het personeel bewust omgaat met milieuaspecten;
  • informatieveiligheid binnen de softwareontwikkeling, de softwareproducten en de hosting omgeving is geborgd.

In het kader van de AVG is deze certificering een onafhankelijke toetsing dat wij met passende technische en organisatorische maatregelen persoonsgegevens beveiligen. Daarnaast dat wij adequate procedures hanteren voor datalekken en andere inbreuken.

Voor u als klant of relatie van DEVENTIt een extra garantie dat DEVENTit op een juiste en betrouwbare manier omgaat met uw informatie! Zowel als organisatie als binnen de producten en diensten die worden geleverd.

ISO 27001 logo

ISO 27001

Het managementsysteem voor informatiebeveiliging van DEVENTit is ISO 27001 gecertificeerd. Dit betreft derhalve de informatieveiligheid t.a.v. haar klanten en relaties alsook de processen van softwareontwikkeling, onderhoud, support en hosting. Dit betreft een certificering omtrent informatieveiligheid vanuit het perspectief van Beschikbaarheid, Integriteit en Vertrouwelijkheid.

De certificering is bedrijfsbreed afgegeven voor alle door ISO 27001 geldende eisen en richtlijnen. Dus voor zowel de organisatie als de producten en diensten die door DEVENTit worden geleverd.

Er is voor de informatiebeveiliging beleid vastgesteld. Deze is op te vragen via office@deventit.nl.

 

ISO 9001 logo

ISO 9001

Het kwaliteitsmangementsysteem van DEVENTit is ISO 9001 gecertificeerd. ISO 9001 is een wereldwijd erkende norm met eisen op het gebied van kwaliteitsmanagement en daardoor een maatstaf voor transparantie en betrouwbaarheid. Kwaliteitsmanagement komt terug in alle onderdelen van de processen binnen onze organisatie rond onze producten en diensten.

Kwaliteitsmanagement zorgt ervoor dat onze organisatie goed beheerst dat onze producten en diensten voldoet aan de behoeften, eisen, wensen en specificaties van klanten, maar ook andere belanghebbenden. Denk hierbij bijvoorbeeld ook aan wetgeving. Met ISO 9001 kwaliteitsmanagement borgen wij continue verbetering van kwaliteit zodat wij steeds beter aan de behoeften van onze klanten en andere belanghebbenden kunnen voldoen.

Er is voor de kwaliteitsmanagement beleid vastgesteld. Deze is op te vragen via office@deventit.nl.

Schermafbeelding 2022-07-08 om 14.56.34

ISO 14001

Het milieumanagementsysteem van DEVENTit is ISO 14001 gecertificeerd. De ISO 14001 is een internationale norm die door een organisatie gebruikt kan worden om op een systematische wijze haar milieuverantwoordelijkheden te managen en bij te dragen aan duurzaamheid. De basis van het opstellen van het milieumanagementsysteem is de ‘plan-do-check-act’ cyclus (PDCA) en het uitvoeren van een levenscyclusanalyse (LCA). Dit resulteert in continue verbetering van van de prestaties en het beschermen van het milieu, beheersing van milieurisico’s en voldoen aan de wettelijke eisen.

Binnen DEVENTit zijn de nodige maatregelen getroffen om bewust om te gaan met het milieu. Duurzaamheid is onderdeel van wat DEVENTit doet, zowel intern als met het aanbieden van onze dienstverlening.

Er is voor het milieu beleid opgesteld. Deze is op te vragen via office@deventit.nl.

NEN 2082

Atlantis is door het European Certification Bureau Nederland (ECB) gecertificeerd voor de norm NEN 2082.

De NEN 2082 is ontwikkeld op basis van bestaande Nederlandse, Europese en Amerikaanse eisen uit MoReq (2001), ReMANO (2004, DoD 5015.2 (1997-2002) en het Kernmodel Interlab (20030). De norm conformeert zich aan de NEN-ISO 15489-1 Informatie- en archiefmanagement. Het bevat een set van 155 functionele eisen. Een deel ervan wordt vanuit het oogpunt van goed informatie- en archiefmanagement als verplicht beschouwd.

Het ECB NEN 2082 certificaat wordt toegekend als alle functionaliteiten goed in het product geconfigureerd zijn. Het ECB NEN 2082 certificaat bewijst dat Atlantis geschikt is voor professioneel en veilig informatiemanagement volgens de NEN 2082 standaard en de (Archief-)wet.

Door te kiezen voor een gecertificeerd product weet u dat er aan de functionele eisen wordt voldaan die beschreven staan in verschillende standaarden. Deze kwaliteitsborging zorgt ervoor dat de informatie veilig wordt opgeslagen in het systeem en dat classificatie en vernietiging op een goede wijze wordt ingeregeld.

Met deze certificering bent u ervan verzekerd dat Atlantis op een juiste manier ingezet kan worden als applicatie voor het archiefbeheer en recordmanagement.